Anders Müller | Udgivelser
 

 

Start

Min Musik

Kontakt

Undervisning

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

Udgivelser


Komposition som undervisningsområde.

Projektrapport RMC 2014. Den undervisningsmæssige strategi og praksis samt opsamling af viden og erfaringer om læring og undervisning inden for feltet.

Hent projektrapporten her


Musik – en erfaringsopsamling af nogle udviklingsarbejder og forsøg i det almene gymnasium.

Rapport under Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, hæfte nr.27. www.uvm.dk/gymnasie//udvikling. Undervisningsministeriet 2003.

Hent rapporten her


Musikalske Strukturer
3.reviderede udgave 2012
Wilhelm Hansen, Katalog #: WH31537
ISBN: 9788759825044

Bog om musikteori, der henvender sig til studerende på videregående musikuddannelser og til selvstudium på højere niveau. Følgende emner og discipliner behandles indgående: Tonesystemet, notation, intervaller, skalaer, akkorder og harmonisk analyse.

Købes her


Melodisk-improvisatorisk akkordsubstitution indenfor beboptraditionen
Speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, 1995.

Køb specialet her

Resumé:

Afhandlingen udspringer af iagttagelser vedrørende forholdet mellem melodik og harmonik i en lang række improviserede jazzsoloer med udgangspunkt i bebop-traditionen. Det drejer sig om en tilbagevendende forekomst af melodisk stof, der baserer sig på andre akkorder end de på forhånd givne - dvs. forekomst af akkord- substitution som et melodisk-improvisatorisk fænomen.
I den eksisterende litteratur findes denne melodisk-improvisatoriske akkord-substitution spredt omtalt, men der savnes en nærmere belysning af fænomenet, der bygger på en harmonisk-analytisk systematik.
Afhandlingens primære emne er undersøgelsen af, om det er muligt at finde et mønster i anvendelsen af disse substitutionsakkorder og om der kan opstilles en forklaringsmodel for fænomenet. Et sekundært emne er at belyse, hvordan et klarere billede af denne akkordsubstitution kan give nogle pædagogiske og musikalske fordele i forhold til at lære at improvisere indenfor bebop og dermed beslægtede stilarter.
Efter en indledning, hvori baggrunden for afhandlingen samt dens forudsætninger og afgrænsninger ridses op, følger et kapitel, der sætter bebop'en i historisk/stilistisk perspektiv samt en fremlæggelse af de teoretiske problemstillinger og forudsætninger for undersøgelsen af substitutionsakkordernes forekomst og anvendelse.
I afhandlingens centrale del redegøres der først for den anvendte analysemetode, hvorpå der på baggrund af ca. 100 melodiske passager (stammende fra 47 soloer), alle indeholdende melodisk-improvisatorisk akkordsubstitution, foretages en beskrivelse og en kategorisering af akkordsubstitutionerne, primært ud fra en funktionsharmonisk systematik; resultaterne opsummeres i en sammenfatning.
Derudover findes et kapitel, der belyser anvendelsen af undersøgelsens resultater i forbindelse med indlæring af færdigheder i improvisation, med fokus på en metodisk indfaldsvinkel til stoffet.
Efter en konklusion følger en litteraturliste omfattende 57 titler, en krydsrefereret liste over de anvendte solo-eksempler med såvel bibliografiske som diskografiske oplysninger samt en diskografi over andre indspilninger, omtalt i afhandlingen. Desuden findes et emne-, et navne- og et titelregister samt tre appendikser indeholdende I) ikke udgivne transskriptioner, benyttet i analyserne, II) en oversigt over de anvendte harmoniske, melodiske og skalamæssige analysetermer samt III) øvelser til indlæring af akkordsubstitution.